REACH, ROHS, SVHC conformiteit voor producten en verantwoorde omgang met chemicaliën

Fabrikanten van chemische stoffen of mengsels moeten ervoor zorgen dat hun producten geregistreerd zijn bij het ECHA en dat de nodige gegevens en informatie worden verstrekt ter ondersteuning van een veilig gebruik. We hechten veel belang aan de naleving van de momenteel geldende voorschriften en verordeningen.

Onze producten zijn onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Richtlijn 2002/95/EG (RoHS). Deze voorschriften specificeren eisen voor de productie, het gebruik en de verwijdering van chemische stoffen en producten.

REACH
REACH is een verordening van de Europese Unie die de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) regelt. De verordening is van toepassing op alle bedrijven die chemische stoffen produceren, importeren of op de markt brengen.

IBS Scherer GmbH heeft alle noodzakelijke registraties gedaan en voldoet aan alle vereisten van de verordening. We voorzien onze klanten van veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor al onze producten. Deze bevatten informatie over de gebruikte chemische stoffen, inclusief hun gevaren en veiligheidsmaatregelen.

RoHS
De RoHS-richtlijn verbiedt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De richtlijn is van toepassing op alle apparaten die na 1 juli 2006 in de Europese Unie op de markt worden gebracht. IBS Scherer GmbH voldoet aan alle eisen van de RoHS-richtlijn.

SVHC
SVHC staat voor “Substances of Very High Concern” (stoffen met een zeer hoog risico). Dit zijn chemische stoffen die een bijzonder risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. IBS Scherer GmbH is zich bewust van de risico’s van SVHC-stoffen. Onze producten bevatten geen SVHC-stoffen in een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent.

Veiligheidsinformatiebladen
IBS Scherer GmbH voorziet haar klanten van veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor al onze producten. De veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de gebruikte chemische stoffen, inclusief hun gevaren en veiligheidsmaatregelen, evenals informatie over de bovengenoemde informatie in relatie tot de op dat moment geldende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn belangrijke documenten die in acht moeten worden genomen voor het veilig hanteren en gebruiken van chemische stoffen. Ze bevatten onder andere de volgende informatie:

  • Benaming van het product
  • Gevaarsymbolen en waarschuwingen
  • Eerstehulpmaatregelen
  • Brandbestrijdingsmaatregelen
  • Behandeling en opslag
  • Grenswaarden voor blootstelling
  • Toxicologische informatie
  • Milieu-informatie

Actuele veiligheidsinformatiebladen (beschikbaar voor alle landen) en meer informatie over de naleving van onze REACH-, RoHS- en SVHC-conformiteitsvereisten zijn op verzoek verkrijgbaar. Neem contact op met onze klantenservice of gebruik ons online contactformulier.